تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000


تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: تحقيق مقدمه اي بر Windows 2000 Serverاستفاده ازرابط ويندوز2000
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مقدمه ويندوز 2000 به ميزان زيادي به سمت شبكه گرايش پيداكرده است،ويژگيهايي را به همراه داردكه درساختارشبكه ،جديدبه شمارمي آيند.اين حالت ممكن است موجب سردرگمي شود،زيرا ويژگيهاي مزبوراز قابليتهاي اضافه شده به ويندوز به شمار نمي آيند،بلكه درهسته مركزي اين سيستم عامل قرار گرفته اند. ويژگيهايي مانند Acti


ادامه مطلبhttp://ec-conf.ir/shayan/opt3075.html